บริษัท เอส.เอ็น.ดี. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

ให้บริการออกแบบและติดตั้งงานระบบไฟฟ้ากําลัง-ไฟฟ้าควบคุม (Electrical Power Systems), งานระบบท่อลมไฟฟ้า (Piping System), ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (Air Conditioning) มายาวนานกว่า 23 ปี โดยเริ่มก่อตั้งบริษัทฯ ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2543 ด้วยความพยายามที่จะปรับปรุงและพัฒนาการบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า โดยทางทีมงานเน้นตระหนักอยู่เสมอว่า ต้องอ่านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า ด้วยความรวดเร็วทันใจ ถูกต้องตรงต่อเวลา ทํางานอย่างละเอียด มีฝีมือ และมีมาตรฐาน เพื่อ สร้างความพึงพอใจ และความประทับใจให้แก่ลูกค้าทุกๆส่วน

สําหรับร้านค้า
 • เพิ่มช่องทางจําหน่าย และยอดขาย เข้าถึงลูกค้าโดยตรง
 • สามารถสร้างสื่อทางการตลาดออนไลน์
 • สามารถเรียกดูประวัติการขายได้
 • ได้รับข่าวสารสม่ำเสมอ
 • ทําการส่งเสริมการขายได้โดยตรง
สําหรับผู้ใช้ไฟฟ้า
 • ช่วยให้การเลือกช่างเป็นเรื่องง่ายด้วยข้อมูลผลงานช่าง และ คุณภาพงานจากค่าบอกเล่าของผู้ใช้บริการคนอื่นๆ
 • เลือกช่างได้ด้วยตัวเอง
 • มีระบบแบ่งแยกบริการตามชนิดของงานให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ใช้ บริการได้ช่างที่มีความชานาญเฉพาะ
 • มีช่องทางในการเรียกใช้บริการในยามฉุกเฉิน
 • สามารถจัดหาวัสดุได้จากร้านค้าในแอพพร้อมบริการส่งของ
 • มีระบบช่วยเหลือที่พร้อมให้คําแนะนําหรือประเมินค่าใช้จ่าย
 • สามารถกำหนดวันนัดหมายสําหรับงานต่อเนื่องได้ทันที
 • ได้รับข่าวสารความรู้ ในเรื่องไฟฟ้าสม่ำเสมอ
 • มีบริการสมัครสมาชิกเพื่อการดูแลไฟฟ้า 24 ชั่วโมง
สําหรับช่างไฟฟ้าผู้ให้บริการ
 • มีเครื่องมือสื่อสารการตลาด เพิ่มช่องทางในการหาลูกค้า
 • ทําให้ลูกค้าได้เห็นผลงานชัดเจน และได้ลูกค้าตรงเป้าหมายมากขึ้น
 • มีบริการด้านการทำสื่อโฆษณาหรือทําโปรโมชั่น เพื่อเพิ่มยอดขาย
 • ช่วยเรื่องการจัดสรรเวลา
 • มีคนดูแลระบบออนไลน์เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารกับลูกค้า
 • มีกระบวนการสร้างความน่าเชื่อถือด้วยการให้คะแนนจากลูกค้าที่รับบริการ สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า
 • มีการให้ความรู้ด้านเทคนิคสม่ำเสมอ
 • สามารถเลือกหาอุปกรณ์ได้โดยไม่ต้องไปเดินทางเสาะหา พร้อมบริการส่งถึงที่
 • มีบริการดูแลและคัดเลือกลูกค้า
 • มีบริการทางด้านบัญชีและงานเอกสาร
 • มีระบบการจัดลําาดับคุณภาพบริการ เพื่อยกระดับราคา